Samochody, leasing

W dzisiejszych czasach można wyróżnić dwa rodzaje leasingu, mianowicie leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Podstawową różnicą między leasingiem finansowym a leasingiem operacyjnym jest uprawnienie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W leasingu finansowym amortyzacji podatkowej dokonuje korzystający, natomiast w leasingu operacyjnym finansujący. Ma to zasadniczy wpływ na wysokość kosztów podatkowych stron umowy leasingu. Wybór leasingu oczywiście zależy od korzystającego, jego teraźniejszych potrzeb w zakresie rozliczania kosztów podatkowych oraz przewidywany okres korzystania z przedmiotu leasingu. Kiedy przewidywany czas używania przedmiotu leasingu jest stosunkowo krótki, wówczas zalecaną formą byłby leasing operacyjny. W takim przypadku znaczna część wartości podmiotu leasingu zostałaby odpisana w koszty podatkowe w czasie trwania umowy. Leasing samochodów okres ten uzależnia od okresu amortyzacji danego środka trwałego.